Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP SLUŽEB A DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Poskytovatelka:

Lenka Čížková

 místem podnikání: Velké Hamry 631, PSČ 468 45

 IČO: 08356921

 E-mail: lenka@4sailors.cz 

Telefon: +420 774 140 470

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a digitálního obsahu Poskytovatelky Lenky Čížkové zakoupené prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.4sailors.cz, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím dalších internetových služeb uvedené Poskytovatelky.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah (smlouva o poskytování služeb či smlouva o poskytování digitálního obsahu) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu (společně dále také jen jako "produkty") včetně uvedení ceny jednotlivých produktů či způsobu jejího sjednání a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle e-mail, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka.

7. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

8. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že produkty, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné či mohou být dostupné pouze v určitém časovém období. V rámci popisu produktů to bude vždy uvedeno.

 III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník získává přístup ke službám a produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v potvrzení objednávky či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

 2. Poskytovatelka je oprávněna žádat zálohu na uhrazení poskytovaných produktů či služeb a vyhrazuje si rovněž, že může cenu za poskytnuté služby v předem sjednané výši požadovat k úhradě až po poskytnutí služby. Tato volba doby a formy úhrady ceny záleží na určení Poskytovatelky.

3. Daňový doklad - fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 4. Poskytovatelka může na základě svého rozhodnutí umožnit úhradu některých svých produktů po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části produktů, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny produktu, nebude další část či části produktu nadále zákazníkovi zpřístupněny.

5. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu některých svých produktů ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednaného produktu, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne produkt v celém rozsahu nevyužít či využití produktu sám ukončí předčasně. V případě prodlení s byť jedinou splátkou se stává splatnou celá cena. V případě prodlení s byť jedinou splátkou je Poskytovatelka odepřít přístup zákazníkovi k zakoupenému produktu, a to až do úhrady celé ceny produktu či příslušné splátky, a to dle rozhodnutí Poskytovatelky.

IV. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH

1. Online kurzy Při koupi online kurzu může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem nanávaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

2. E-booky a další materiály ke stažení, workshopy V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy či další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Obdobně je postupováno u workshopů (videozáznamů), kdy Poskytovatelka zašle zákazníkům odkazy či další přístupové údaje, na jejich základě bude umožněno zakoupený produkt shlédnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.

3. Online výuka

i) Online výuka bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo způsobem individuálně sjednaným.

ii) Z lekce online výuky je možné předem se omluvit telefonicky či sms zprávou 48 hodin předem nebo formou e-mailu (omluva formou online zprávy, např. přes messenger, komentář apod., nebude akceptována). V případě, nedostaví-li se zákazník na lekci online výuky či jinou formu setkání bez předchozí omluvy dle uvedených podmínek předchozí věty, zavazuje se uhradit náhradu časové ztráty na straně Poskytovatelky.

iii) Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů vyloučena.

iv) V případě, že ze závažných důvodů či z důvodu vyšší moci bude Poskytovatelka nucena změnit termín osobní či online konzultace, poskytne zákazníkovi náhradní termín ve lhůtě, kterou se zákazníkem dodatečně dohodne.

 4. Balíčky služeb, produktů a zboží Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení "balíčku" či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího ze služeb a zboží se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

5. Společná pravidla

i) V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

ii) Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze živých akcí apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.) či ohrožuje svou bezpečnost či bezpečnost dalších osob nebo poškozuje cizí majetek a pro podobné nepřípustné chování. V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

iii) Podnikatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávkyZákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

iv) Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, pokud Poskytovatelka poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. "magnet" (a Poskytovatelka poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

v) Poskytovatelka informuje zákazníka, že pro využití jí nabízeného digitálního obsahu postačuje základní technické vybavení (PC či notebook či tablet nebo mobilní telefon s běžnými funkcemi a prohlížeči, které umožňují shlédnutí videa ve formátu odpovídajícím šíření videí prostřednictvím platformy Youtube a prohlížení materiálů ve formátu pdf).

vi) Není-li v popisu produktu na stránkách Poskytovatelky stanoveno jinak, Poskytovatelka neposkytuje aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

 V. DODACÍ PODMÍNKY PRO PŘEDNÁŠKY, TEORETICKÉ KURZY A ZKOUŠKY

1. Přednáškami a zkouškami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí teoretické kurzy, přednášky a kapitánské zkoušky, pro účely těchto obchodních podmínek dále jen označovány jako "živé akce".

2. Živé akce budou poskytnuty a dodány v souladu s informacemi a v termínech uvedených na webových stránkách Poskytovatelky.

3. Je možné se omluvit 14 dnů před začátkem živé akce; v takovém případě vrátí Poskytovatelka zákazníkovi celou zaplacenou částku.

V případě omluvy 13 - 7 den před konání takovéto akce, vrátí Poskytovatelka zákazníkovi 50% ceny této akce.

Na pozdější omluvy nemůže vzít Poskytovatelka zřetel a vzniká jí nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena jí náleží jako kompenzace za rezervované místo na této akci).


VI. DODACÍ PODMÍNKY PRO PLAVBY A PRAKTICKÉ KURZY NA MOŘI

1. Úhrada

Zákazník je povinen provést úhradu nákladů spojených s platbou a praktickými kurzy na moři předem (příp. dle zálohové platby a doplatku), podle toho, jak Poskytovatelka stanoví.

2. Pojištění

Zákazník je povinen zajistit své pojištění a je povinen svou pojistku před plavbou či praktickým kurzem Poskytovatelce doložit (cestovní a úrazové pojištění do zahraničí). Jedná se o povinnost zákazníka, která zakládá právo Poskytovatelky odmítnout jeho účast na takovéto akci s možností odstoupení od smlouvy. V takovém případě je Poskytovatelka oprávněna žádat náhradu veškeré způsobené škody vč. ušlého zisku. Zákazník je povinen před plavbou nebo praktickým kurzem Poskytovatelce sdělit, zda a jakým onemocněním trpí, jakou má medikaci apod. a v takovém případě konzultovat vhodnost účasti na takové akci s Poskytovatelkou či postupy v případě krizové situace při jeho účasti na akci.

3. Upozornění na rizika

Zákazník je při podání objednávky srozuměn, že plavba a praktický kurz jsou outdoorové aktivity, při kterých existuje potenciální riziko vniku nebezpečí a účastní se na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Poskytovatelka s zavazuje, že podnikne patřičné kroky k tomu, aby v maximální možné míře snížila riziko nebezpečí a možnosti vzniku škody.

4. Podmínky účasti

Plavby nebo praktického kurzu na moři se může účastnit pouze osoba starší osmnácti let, která je plně svéprávná. Ve výjimečných případech může být plavba povolena i osobě mladší 18 let a osobě s omezenou svéprávností, avšak za účasti zletilé osoby, která za nezletilého či osobu s omezenou svéprávností bude plně odpovídat. Plavby a praktické kurzy na moři nejsou primárně určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu.

5. Doklady

Podmínkou účasti na plavbě nebo praktického kurzu na moři je mít u sebe platný cestovní doklad (cestovní pas, pro cesty do zemí Schengenského prostoru občanský průkaz) a být vzhledem k charakteru plavby dostatečně vybaven. V případě opomenutí jak dokladu, tak nedostatečného vybavení, je Poskytovatelka oprávněna neumožnit zákazníkovi účast na plavbě bez nároku na vrácení ceny. Jsou-li pro plavbu nutná víza, je zákazník taktéž povinen si je zajistit. Poskytovatelka k tomu může po předchozí domluvě (a případně za úplatu) poskytnout dodatečné informace a součinnost.

6. Bezpečnostní pokyny a následky jejich neuposlechnutí

Poskytovatelka má právo z důvodů bezpečnostních a zdravotních, zejména z důvodů neuposlechnutí bezpečnostních pokynů a dalších závazných pravidel spočívajících v zajištění bezpečnosti, neumožnit zákazníkovi plavby nebo praktického kurzu na moři nalodění, pokud k tomu shledá závažné důvody. Porušení takového pokynu je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá Poskytovatelce právo na odstoupení od smlouvy. V takovém případě vzniká Poskytovatelce právo na náhradu škody vč. ušlého zisku.

7. Náhradník

Zákazník má právo na účast na plavbě nebo na praktickém kurzu na moři po předchozí dohodě s Poskytovatelkou postoupit na třetí osobu. S tímto však Poskytovatelce vznikají náhrady a vyhrazuje si právo žádat úhradu manipulačního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

8. Termíny a místa

Plavby a praktické kurzy na moři jsou poskytovány v termínech a na místech uvedených na webových stránkách Poskytovatelky; přesné informace Poskytovatelka zašle v potvrzení objednávky, případně nejpozději 7 dní před zahájením plavby nebo školení.

9. Povinnosti zákazníka při plavbě nebo praktickém kurzu na moři

i) Zákazník má tyto povinnosti při účasti na plavbě nebo při praktickém kurzu na moři. Jejich porušení je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo Poskytovatelky od smlouvy odstoupit a žádat po zákazníkovi k úhradě veškerou způsobenou škodu, jakož i další újmu, včetně ušlého zisku.

ii) Tyto povinnosti jsou:

- Řídit se pokyny Poskytovatelky týkající se užívání lodi, bezpečnostními pokyny a dále provozním řádem lodi a případně příručkou uživatele lodi; - Dostavit se včas na místo zahájení plavby, resp. na místo určené v průběhu plavby v případě odplutí z jednotlivých zastávek v přístavu; v případě, že se v domluvený den a čas nedostaví zákazník na domluvené místo setkání pro zahájení plavby nebo praktického kurzu, propadá uhrazená cena služby bez nároku na jakoukoliv náhradu.

- Zákaz být po dobu plavby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo léků, při jejichž užívání dochází ke snížení pozornosti nebo schopnosti rychlé reakce, nebo mají uspávací účinky. Pokud se účastní plavby osoba mladší osmnácti let nebo osoba s omezenou svéprávností, nemůže se podílet na řízení lodi. V případě porušení zákazu a vzniku škody bude postupováno v souladu s tímto článkem obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy (za škodu se považuje též případ, kdy bude potřeba zbavit loď následků spojených s konzumací výše uvedených látek či obdobných výrobků);

- Zákaz kouření cigaret či tabákových nebo obdobných výrobků uvnitř lodi. V případě porušení zákazu a vzniku škody bude postupováno v souladu s tímto článkem obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy (za škodu se považuje též případ, kdy bude potřeba zbavit loď zápachu z cigaret či jiných tabákových nebo obdobných výrobků);

- Dodržovat právní předpisy platné v místě plavby, nenarušovat průběh plavby nevhodným chováním, chovat se k Poskytovatelce, posádce a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování; počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví nás, ostatních účastníků či třetích osob;

- Sjednat cestovní a úrazové pojištění pro příslušnou oblast plavby.

iii) V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto článkem obchodních podmínek, je Poskytovatelka oprávněna ukončit poskytování služeb (odstoupit od smlouvy), tedy zejména vyloučit zákazníka z plavby, a to i bez náhrady.

10. Upozornění k cennostem

Poskytovatelka upozorňuje zákazníky, že není vhodné na loď vnášet cennosti či předměty větší finanční hodnoty. Loď není určena pro úschovu těchto věcí a nemá v rámci svého vybavení ani uzamykatelný sejf.

11. Poskytovatelka se zavazuje k následujícímu plnění v souvislosti s lodí:

i) Loď bude mít odpovídající vybavení, bude ve funkčním stavu a přistavená v dohodnutém termínu, dále bude loď udržována ve funkčním stavu po celou dobu poskytování služby;

ii) V případě nastalé poruchy na lodi v průběhu plavby se Poskytovatelka pokusí zajistit odstranění závady, pokud to nebude možné, pokusí se zajistit náhradní loď;

iii) Je-li součástí plavby či služby certifikát o absolvování, bude předán prostřednictvím kapitána lodi nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé plavby či služby. K předání certifikátu dojde ihned po skončení plavby či služby, nebo bude certifikát dle dohody zaslán elektronickou poštou. Obdobně v případě žádosti zákazníka Poskytovatelka taktéž vystaví certifikát o naplutých námořních mílích.

12. Škoda způsobená na lodi

i) V případě, že zákazník způsobí na lodi, jejím příslušenství či vybavení či věcech třetích osob jakoukoliv škodu, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatelku.

ii) Bude-li v důsledku způsobené škody zákazníkem Poskytovatelka povinna uhradit třetí osobě náhradu újmy, která jí vznikla v souvislosti s jednáním zákazníka, které porušuje tyto obchodní podmínky nebo příslušné právní předpisy, je zákazník povinen tuto škodu Poskytovatelce či třetím osobám nahradit.

iii) V případě, že na lodi, jejím příslušenství či vybavení způsobí zákazník škodu, je povinen ji v plné výši uhradit Poskytovatelce či jí určené třetí osobě. Úhradou v plné výši se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiné lodi či chybějících dílů, příslušenství či vybavení. Není-li v důsledku výše uvedeného možné loď využít k další plánované plavbě, má Poskytovatelka vůči zákazníkovi rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu účastníků, ceny plavby, případně ceny nájmu náhradní lodi odpovídající kvality (pokud se ji podaří zajistit).

iv) V případě, že škoda bude uhrazena pojišťovnou, je zákazník povinen uhradit spoluúčast Poskytovatelky a případně též celou výši škody, které není kryta pojištěním (tj. do výše reálné škody, tedy takové, která pronajímateli skutečně vznikla a nebyl z ní odškodněn).

13. Společná ustanovení pro plavbu a přípravný kurz na moři

i) Poskytovatelka si vyhrazuje právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webových stránkách, zejména upravit náplň objednané služby nebo změnit osobu kapitána lodi. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může kapitán lodi plánovaný program plavby omezit, zrušit jej, či jen nahradit programem jiným.

ii) Poskytovatelka je oprávněna službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná minimální kapacita lodi. V takovém případě má Poskytovatelka právo od smlouvy odstoupit. Finanční prostředky, které za poskytnutí služby zákazník uhradil, budou do 14 dnů vráceny na bankovní účet, ze kterého peníze obdržela, popřípadě takovým způsobem, který bude zákazník požadovat.

iii) Poskytovatelka či jí určené osoby mohou pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy, na nichž může být zachycena podoba a projevy zákazníka. Tyto záznamy dále Poskytovatelka uchovává na základě oprávněného zájmu pro své interní potřeby, zveřejňuje na webovém rozhraní a v propagačních materiálech pro účely propagace, nabízení a poskytování svých služeb. Účastí na plavbě či jiné službě zákazník uděluje svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby ve smyslu § 84 a §85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a může být zákazníkem kdykoliv odvoláno (tj. i v průběhu pořizování záznamů při plavbě či po zveřejnění záznamů).

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi. Zde jsou uvedeny důvody, pro které je Poskytovatelka zejména oprávněna odstoupit; další důvody jsou uvedeny v těchto podmínkách (zejména v čl. VI.), případně jak vyplývají z právních předpisů:

- technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby;

- nebyla uhrazena cena v době splatnosti - nemoc kapitána a nemožnosti zajištění náhradního kapitána s potřebnými zkušenosti pro plavbu v dané oblasti;

- z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu, tj. v případě nepředvídatelné a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelní pohroma, Covid apod (společně také jako "vyšší moc"); - zákazník nebudete mít sjednané cestovní a úrazové pojištění pro účely poskytnutí služeb;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním a další. 2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu či služby Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah či službu způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

3. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

4. Zvláštní ustanovení o odstoupení při poskytování plavby nebo přípravného kurzu na moři

i) V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku ("smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu") bere zákazník v případě plaveb a přípravného kurzu na moři na vědomí a odesláním objednávky potvrzuje, že nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Jelikož Poskytovatelka chce vyjítmaximálně vstříc, umožní odstoupit od smlouvy na objednávku plavby nebo přípravného kurzu na moři za následujících podmínek.

ii) Od smlouvy ve věci poskytování plavby nebo přípravného kurzu na moři může zákazník odstoupit, v takovém případě je povinen uhradit storno poplatek podle počtu dnů, které ode dne odstoupení zbývají do předpokládaného dne zahájení poskytování služeb, a to v následující výši:

Počet dnů před zahájením poskytování služby                                         Výše storno poplatku                                      70 až 36 dnů včetně                                                                                       50 % ze sjednané ceny služby                 méně než 35 dnů včetně                                                                               100 % ze sjednané ceny služby

Výjimka:

V případě žádosti zákazníka Poskytovatelka umožní jeho přesunutí na jiný termín, a to do 71 dnů před zahájením plavby bezplatně; v termínu 70 - 36 dnů zůstává povinnost úhrady storno poplatku 50% ze sjednané ceny služby, ale je možné přeřadit zákazníka na jiný termín plavby (s povinností úhrady celé její ceny). Ve lhůtě 35 a méně dnů před plavbou není přesun na jiný termín možný, nesdělí-li Poskytovatelka zákazníkovi jinak.

iii) V případě, že zákazník před zahájením plavby za sebe sežene náhradu, zpravidla je na místo stornopoplatku účtován manipulační poplatek. Výše manipulačního poplatku činí 2.000 Kč. Případně je též možné po předchozí domluvě a zajištění náhradníka přesunutí plavby na jiný volný termín. Poskytovatelka si vyhrazuje právo jednostranně započíst svůj nárok na úhradu stornopoplatku (manipulačního či jiného poplatku) proti nároku zákazníka na vrácení ceny služby.

5. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovatelce zasláno písemně. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy odstoupení od smlouvy Poskytovatelce došlo. Oznámení o odstoupení od smlouvy proto Poskytovatelka doporučujeme zaslat na doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení bez zbytečného odkladu Poskytovatelka potvrdí.

6. V případě, nemůže-li Poskytovatelka poskytnout z důvodů na své straně či z objektivních důvodů (vyšší moci) plnění spočívající v plavbě nebo přípravném kurzu na moři, vrátí zákazníkům 100% uhrazené ceny.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu.

2. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když: - odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní; - je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu; - je poskytnuta s náležitou odborností a péčí; - je v souladu s požadavky právních předpisů.

3. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu digitálního obsahu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu a vadu služby ve lhůtě šesti měsíců od poskytnutí služby. Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu či služby vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.

4. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní či je-li objektivně nemožné vadu odstranit, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

5. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou služby či digitálního obsahu bez vady a vadné služby či vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut.

6. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

7. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.

8. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 - 1925, § 2161 - 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

9. Vady je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: lenka@forsailors.cz. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatelka je povinna zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník konkrétní výhody a výsledky. Zákazní bere na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předanému mu v rámci produktů dle této smlouvy vyplývají ze zkušeností a znalostí konkrétní osoby poskytující službu a nemusí se shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice. Poskytovatelka není odpovědná za rozhodnutí, které na základě poskytnutých informací zákazník učiní, ani za případnou škodu či jinou újmu, která zákazníkovi či třetím osobám v této souvislosti vznikne.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

4. K řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky jsou příslušné obecné soudy.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 22.2.2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.4sailors.cz. 

LENKA ČÍŽKOVÁ

TEL. 774140470